VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup a prodej zboží v internetovém obchodě

provozovaném obchodní společností GALASPORT, s.r.o.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Prodávajícím je obchodní společnost GALASPORT, s.r.o. se sídlem Hrádek - Tedražice 82, PSČ 342 01, IČ: 25246283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12549 (dále jen "prodávající"), která provozuje internetový obchod na adrese www.galasport.cz , v rámci něhož nabízí a prodává zboží třetím osobám (dále jen "internetový obchod"). Prodávajícího lze rovněž kontaktovat na tel. +420  728 155 575 nebo +420 773 837 352 nebo +420 606 646 811 nebo na elektronické adrese eshop@galasport.com nebo office@galasport.com.

1.2 Kupujícím je fyzická osoba, která má zájem o koupi zboží uvedeného v čl. 1.1 (dále jen "zboží") a která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře smlouvu o koupi zboží s prodávajícím (dále jen "spotřebitel").

1.3 Kupujícím může být dále fyzická osoba, která není spotřebitelem, nebo právnická osoba. Na tuto osobu se hledí jako na podnikatele a nevztahují se na ni ustanovení čl. 5 a čl. 6.4 věty prvé těchto všeobecných obchodních podmínek.     

1.4 Veškeré vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, uzavřenou mezi těmito osobami, a dále těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a k rozhodování sporů vyplývajících z kupní smlouvy a jejího porušení je dána pravomoc soudů České republiky.

2. Objednávka zboží

2.1 Zboží je v internetovém obchodě označeno vždy názvem a objednacím kódem. Dále je u každého zboží uveden jeho základní popis a jednotková cena. 

2.2 Údaje o zboží (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).

2.3 U některého zboží musí kupující kromě jeho množství zvolit i požadované rozměry (délku, velikost apod.), materiál a další údaje. Pro uvedení všech nezbytných údajů (parametrů) slouží Konfigurátor, do kterého se vstupuje stisknutím tlačítka „Sestavit“, které je k dispozici na kartě tohoto zboží. Tlačítko „Sestavit“ se nachází např. u lodí, pádel, párů listů, polo vesty apod.

2.4 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím objednávky vytvořené v internetovém obchodě, která obsahuje:

- údaje o osobě kupujícího, které je kupující povinen pravdivě vyplnit

- údaje o požadovaném zboží, jeho množství a ceně (příp. rozměrech a materiálu)

- údaje o způsobu dopravy a platby kupní ceny.

2.5 Objednávka zboží sestává celkem ze šesti kroků, a to:

1) registrace zákazníka, která se provádí stisknutím tlačítka „Registrace“, kde kupující uvede veškeré údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy a pro vystavení faktury - daňového dokladu. Kupující, který není dosud registrován, musí vyčkat na dokončení registrace ze strany prodávajícího. Kupující, který je již u prodávajícího registrován, se již znovu neregistruje, ale přihlásí se do internetového obchodu zadáním přihlašovacích údajů, které obdržel od prodávajícího při své registraci;

2) výběru zboží, včetně množství a jeho vložení do košíku;

3) výběru způsobu dopravy a způsobu úhrady kupní ceny;

4) údajů o dodací adrese a kontaktní osobě;

5) rekapitulace, kde má kupující možnost zadat své číslo objednávky (pro všechny položky) a uvést poznámku pro celou objednávku; a

6) odeslání objednávky prodávajícímu,

přičemž jednotlivé kroky mohou sestávat z několika dalších částí (dílčích kroků) zejména v závislosti na vybrané kategorii zboží.

V případě, že registrace kupujícího není dokončena prodávajícím, má kupující možnost odeslat prodávajícímu namísto objednávky pouze poptávku, u níž se postupuje shodným způsobem jako u objednávky. Poptávka zboží se však nepovažuje za objednávku dle těchto všeobecných obchodních podmínek a není tudíž pro kupujícího závazná a nepovažuje se ani za návrh kupní smlouvy.

2.6 Kupující je kdykoliv před odesláním objednávky oprávněn měnit zadané údaje a opravovat zjištěné chyby. Veškeré zadané údaje se zobrazí kupujícímu vždy před odesláním objednávky při její rekapitulaci. Kupující má dále v případě vybraného zboží možnost zobrazit detail tohoto zboží v košíku, a to kliknutím na ikonku „PDF“ na pravém konci řádku u tohoto zboží, a stáhnout si jej do svého počítače jako soubor ve formátu pdf.

2.7 Kupující je dále oprávněn měnit po uzavření kupní smlouvy u zboží, u něhož je v dokumentu, uvedeném v čl. 2.11, uveden údaj „Na zakázku“, parametry objednaného zboží, avšak pouze jen do doby, než prodávající začne objednané zboží vyrábět. Informaci o tom, že prodávající již začal objednané zboží vyrábět, zjistí kupující po přihlášení do internetového obchodu po stisknutí tlačítka se svým jménem v sekci „Seznam objednávek“, kdy se po kliknutí na doklad, vztahující se k předmětnému zboží, ve sloupci „Doklad“ (např. OPES-37/2022), zobrazí seznam objednaného zboží, kde bude u daného zboží ve sloupci „Ve výrobě“ uveden údaj „Ano“.

2.8 Kupující je změnou parametrů objednaného zboží, provedenou dle čl. 2.7, vázán a toto jeho jednání se považuje za návrh na změnu již uzavřené kupní smlouvy, který prodávající akceptuje tím, že zašle kupujícímu dokument, uvedený v čl. 2.11, v němž bude mj. uvedena i nová (odpovídající) kupní cena za objednané zboží s těmito změněnými parametry.

Nelze-li však objednané zboží s těmito změněnými parametry kupujícímu dodat, sdělí prodávající tuto skutečnost elektronickou poštou kupujícímu, který je obratem povinen sdělit prodávajícímu, zda za této situace souhlasí s dodáním objednaného zboží s původními parametry, které uvedl v objednávce zboží, anebo zda odstupuje od uzavřené kupní smlouvy. Nesdělí-li kupující prodávajícímu svou volbu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu prodávající odeslal sdělení o tom, že zboží se změněnými parametry nelze dodat, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 

2.9 Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě a s vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu (což jsou zejména náklady na připojení k síti Internet), hradí kupující ze svého. 

2.10 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se před jejím odesláním seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Odeslané objednávky si může kupující kdykoliv prohlédnout po přihlášení do internetového obchodu po stisknutí tlačítka se svým jménem v sekci „Seznam objednávek“.

2.11 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že obdržel jeho objednávku, tj. kdy mu odešle dokument označený jako „Objednávka přijatá“, v němž budou uvedeny zejména údaje o prodávajícím, kupujícím, objednaném zboží a jeho ceně.     

2.12 Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce s parametry tam zadanými (a byly-li tyto parametry změněny kupujícím po uzavření kupní smlouvy dle čl. 2.7, s těmito změněnými parametry) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji v internetovém obchodě.

2.13 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.14 Kupní smlouva bude u prodávajícího uložena po dobu dvou let od jejího uzavření. Po tuto dobu bude mít kupující přístup k objednávce uvedené v čl. 2.4 prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, které mu prodávající zašle e-mailem a které se zadávají na adrese www.galasport.cz.    

3. Dodání zboží

3.1 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi uvedenými v internetovém obchodě, jinak obvyklými pro daný druh zboží a vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3.2 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

3.3 Místem plnění dle § 2088 občanského zákoníku je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.

3.4 Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená v objednávce.

3.5 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávce v případě, že si kupující nezvolil jako místo dodání zboží sídlo prodávajícího (osobní odběr zboží). 

3.6 Pokud si kupující jako místo dodání zboží zvolí sídlo prodávajícího, je povinen zde převzít zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván prodávajícím. Výzvu zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího nebo prostřednictvím SMS zprávy na jeho telefon.   

3.7 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě, kterou určí prodávající, a která je závislá především na jeho výrobních a materiálových možnostech. Kupující je sice oprávněn uvést v objednávce zboží požadované datum dodání zboží, avšak toto není pro prodávajícího závazné a prodávající tedy není povinen dodat zboží kupujícímu do tohoto data.

4. Zaplacení kupní ceny

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu.

4.2 Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího nebo vyplacením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo přepravci.

4.3 Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou i fakturu – daňový doklad. 

4.4 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i balné vč. ceny obalu, přepravné na místo určené kupujícím, při platbě na dobírku poplatek za dobírku (je-li účtován) a daň z přidané hodnoty. Přesnou výši přepravného a balného sdělí prodávající kupujícímu elektronickou poštou ve lhůtě 5-10 dnů před odesláním zboží kupujícímu. Předběžnou výši přepravného a balného sdělí prodávající kupujícímu elektronickou poštou ve lhůtě 10 dnů od přijetí objednávky zboží.  

4.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše kupní ceny apod. a dále u zboží, které je zakázkové (čl. 4.6) – žádat kupujícího o zaplacení zálohy na kupní cenu před dodáním zboží, a to až do výše 100 % kupní ceny, a dále o zaplacení zálohy na přepravné. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného zaplacení požadovaných záloh.

4.6 Zakázkovým zbožím se dle VOP rozumí zboží, u něhož je v dokumentu, uvedeném v čl. 2.11, uveden údaj „Na zakázku“ nebo „Na objednávku“ a dále zboží, jehož parametry byly zadány po stisknutí tlačítka „Sestavit“, které umožňuje vstup do Konfigurátoru.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Právo odstoupit od smlouvy

5.1.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží a je-li zboží dodáváno po částech, ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

5.1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy písemně informovat prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1.1 dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, přičemž může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, uvedený v příloze těchto VOP, avšak není to jeho povinností.

5.1.3 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o tom, že odstupuje od kupní smlouvy.

5.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

5.2.1 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

5.2.2 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které od spotřebitele obdržel. Mezi tyto platby patří i náklady na dodání zboží, které prodávající přijal od spotřebitele na základě kupní smlouvy. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.2.3 Pro vrácení plateb uvedených v čl. 5.2.2 použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení plateb, pokud spotřebitel neurčí výslovně jinak, a pokud mu tím nevzniknou další náklady, což musí spotřebitel výslovně prohlásit.

5.2.4 Prodávající není v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2.1 povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí (předá) nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.2.5 Náklady spojené s vrácením zboží a náklady za navrácení zboží, nemůže-li být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel.

5.2.6 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, včetně jeho funkčnosti.

5.2.7 Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v zákoně (§ 1837 občanského zákoníku), a to zejména v případě, kdy bylo dodáno zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu – jedná se zejména o zakázkové zboží dle čl. 4.6 (např. lodě, pádla a polo vesty, vyrobené na míru nebo upravené na přání kupujícího).

6. Práva z odpovědnosti za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce nebo od prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě (dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu nebo na elektronickém zařízení, používaném přepravcem). Podpisem dodacího listu (dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu nebo na elektronickém zařízení, používaném přepravcem) kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.  

6.2 Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.

6.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a je-li zboží přepravováno, okamžikem, kdy kupující získá oprávnění nakládat se zásilkou.

6.4 Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 24 měsíců od jeho převzetí. Bude-li však v záručním listě přiloženém ke zboží uvedena delší záruční doba, platí tato delší doba.

6.5 Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží a je-li prodávající povinen zboží odeslat, ode dne dojití zboží do místa dodání. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

6.6 Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze (návod k obsluze je k dispozici na adrese www.galasport.cz v sekci „Ke stažení“ v záložce „Návody, videonávody“), mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů). Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží rovněž v případě neoprávněné manipulace se záručním listem (přepisování údajů apod.) anebo v případě, že si kupující objednal nezkompletované (neslepené) pádlo, to jest zvlášť pádlový list a zvlášť pádlovou žerď, a pádlo bylo zkompletováno (obě části byly slepeny) neautorizovanou osobou.

6.7 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží, s přihlédnutím k povaze zboží. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.

6.8 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím. K reklamovanému zboží je dále nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura a dodací list a podrobný popis závady. Jsou-li předmětem reklamace pádla, tato musí být navíc opatřena výrobním identifikačním štítkem ve formě speciální stříbrné samolepky na žerdi pádla, a jsou-li předmětem reklamace lodě, tyto musí být zevnitř opatřeny výrobním zalaminovaným identifikačním štítkem, jinak nelze bez těchto identifikačních štítků uznat reklamaci jako oprávněnou.

6.9 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené v čl. 1.1.

6.10 Přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace, je povinen uhradit tyto náklady kupujícímu, stejně jako náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání.

6.11 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy, a to ustanoveními § 2165 až § 2174 občanského zákoníku v případě, že kupujícím je spotřebitel, a ustanoveními § 2099 až § 2112 občanského zákoníku v případě, že kupujícím není spotřebitel.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

7.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

7.3 Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

7.4 Prodávající dále poučuje kupujícího o tom, že:

 1. může prodávajícího kdykoliv kontaktovat na uvedené adrese nebo e-mailové adrese, uvedených v čl. 1.1;
 2. osobní údaje zpracovává přímo prodávající, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro prodávajícího takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými prodávající uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů;
 3. osobní údaje bude prodávající zpracovávat z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a dále pro účely splnění kupní smlouvy, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dále pro účely splnění právních povinností, které se na prodávajícího vztahují a které vyplývají zejména z daňových předpisů a zákona č. 253/2008 Sb., a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, a dále pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 4. příjemci osobních údajů budou pouze třetí osoby, které prodávající použije v souvislosti s plněním svých závazků vůči kupujícímu z titulu kupní smlouvy, zejména poskytovatelé údržby informačního systému prodávajícího a další příjemci dle potřeb a pokynů kupujícího. Kromě těchto osob mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro prodávajícího. Aktuální seznam zpracovatelů zašle prodávající kupujícímu na jeho žádost na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu;
 5. osobní údaje bude prodávající uchovávat jen po dobu po dobu platnosti kupní smlouvy a po jejím skončení po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy upravujícími archivaci účetních dokladů;
 6. kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá. Kupující má dále právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
 7. pokud je zpracování založeno na souhlasu kupujícího s jejich zpracováním, má kupující právo zcela nebo částečně odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího. Ode dne, kdy bude odvolání souhlasu oznámeno prodávajícímu, může prodávající zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany svých práv a právních nároků;
 8. kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno GDPR;
 9. pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má kupující právo požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);
 10. poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v písm. c) je smluvním požadavkem prodávajícího, kterému nebyl kupující povinen vyhovět, přičemž v takovém případě by s ním nebyla uzavřena kupní smlouva, uvedená v písm. c);
 11. více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276);

7.5 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů o jeho osobě a nákupech.

7.6 Ustanovení čl. 7.3 a 7.4 se nevztahují na zpracování osobních údajů kupujících, kteří jsou právnickými osobami.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

V Tedražicích, dne 31.8.2022

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

GALASPORT, s.r.o.

Tedražice 82

342 01 Hrádek

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Kód

Název

Upřesnění

Počet

(*)

Zboží jsem u Vás objednal dne: _________

Číslo objednávky: _________

Zboží jsem obdržel dne: __________

V _________ (doplňte místo) dne ___________ (doplňte datum)

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

Podpis spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Ke stažení : Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy